Regulamin Promocji
Rail&iTaxi w Serwisie e-IC

§ I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa i przeprowadzania Promocji Rail&iTaxi udostępnionej w internetowym systemie sprzedaży biletów „PKP Intercity” S.A. (dalej jako „Serwis e-IC”).
2. Organizatorami Promocji są:
1) „PKP Intercity” S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296032, NIP 526-25-44-258, REGON 017258024, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 1 453 795 690 zł (dalej jako „PKP IC”), oraz
2) „iTaxi.pl” Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Białystok w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372761, NIP: 1182053355, Regon: 142717162, o kapitale zakładowym: 441 700,00 złotych (dalej jako „iTaxi”).
3. Celem Promocji Rail&iTaxi jest umożliwienie klientom PKP IC organizacji przejazdu taksówką oraz promowanie zakupu usług PKP IC i iTaxi za pośrednictwem Serwisu e-IC i iTaxi.pl.
4. Warunki korzystania z Kodów rabatowych w ramach Promocji Rail&iTaxi stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i są wraz z nim zamieszczone na dedykowanej podstronie internetowej pod adresem www.intercity.pl/itaxi. Warunki korzystania z Kodów rabatowych wystawionych przez iTaxi są również dostępne na stronie internetowej: www.itaxi.pl/intercity.
5. PKP IC i iTaxi, który oferuje swoje usługi w ramach Promocji Rail&iTaxi z wykorzystaniem Kodów rabatowych, oświadczają, że Promocja Rail&iTaxi nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, jakąkolwiek grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą prowadzenia działalności przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ II Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Bilet internetowy – bilet imienny w komunikacji krajowej zakupiony za pośrednictwem Serwisu e-IC w ramach Promocji Rail&iTaxi, uprawniający do przejazdu pociągiem PKP IC kategorii Express InterCity Premium (EIP), przy czym stacja początkowa i docelowa wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2) Kod rabatowy – ciąg znaków alfanumerycznych dystrybuowany przez PKP IC uprawniający do rabatu w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) przy skorzystaniu z usług iTaxi, w szczególności zgodnie z warunkami, o których mowa w § 1 ust. 4, przy czym maksymalny rabat dla Uczestnika to 25 zł na jednym kursie.
3) Promocja Rail&iTaxi lub Promocja – akcja promocyjna obowiązująca w okresie od godziny 10:00 dnia 21 grudnia 2015 r. do godziny 23:30 dnia 3 stycznia 2016 r., polegająca na otrzymaniu przez Uczestnika Kodu rabatowego na usługi iTaxi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
4) Serwis e-IC – internetowy system sprzedaży biletów PKP IC działający pod adresem www.intercity.pl/itaxi;
5) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpi do Promocji Rail&iTaxi;
6) itaxi.pl – aplikacja mobilna na urządzenia przenośne z systemem Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik Promocji będzie mógł skorzystać z Kodu rabatowego.

§ III Uczestnictwo w promocji

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która posiada konto w Serwisie e-IC, lub nabywa Bilet internetowy jako „gość” (bez rejestracji konta w Serwisie e-IC) i jednocześnie spełnia warunki określone w ust. 2 poniżej.
2. Aby wziąć udział w Promocji Rail&iTaxi i móc skorzystać się z Kodu rabatowego Uczestnik powinien:
1) zapoznać się z warunkami korzystania z Kodów rabatowych na usługi iTaxi, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu,
2) kupić Bilet internetowy na przejazd pociągiem kategorii Express InterCity Premium (EIP) w relacji zarówno zaczynającej i kończącej się na miastach wymienionych w załączniku nr 1 pkt 9.
3) zaznaczyć w trakcie procesu zakupu Biletu internetowego przycisk wyboru – „Złap Tańsze Taxi”, wskazujący na wolę danej osoby skorzystania z promocji,
4) zaakceptować niniejszy Regulamin,
5) zalogować się na profilu prywatnym aplikacji mobilnej iTaxi.pl na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS, wpisać i poprawnie zweryfikować otrzymany kod, a następnie zamówić taksówkę z wybraną opcją płatności „Płatność przez aplikację” iTaxi, tj. bezgotówkowo przy pomocy dostępnej opcji płatniczej wybranej przez użytkownika.
3. Uczestnik podlega wykluczeniu, jeżeli:
1) naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, lub
2) prowadzi działania zmierzające do usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń informatycznych programów komputerowych Organizatorów Promocji Rail&iTaxi,
3) prowadzi działania godzące w wizerunek PKP IC lub iTaxi, w tym przez wykorzystanie znaków towarowych lub innych oznaczeń PKP IC lub iTaxi bez zgody PKP IC lub iTaxi.
4. Informacja o wykluczeniu danego Uczestnika jest mu przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie e-IC.

§ IV Kod rabatowy

1. Aby otrzymać Kod rabatowy, Uczestnik powinien zakupić Bilet internetowy i przystąpić do Promocji Rail&iTaxi, w sposób wskazany w § 3 ust. 2.
2. Uczestnikowi przysługuje tylko jeden Kod rabatowy na zakupiony Bilet internetowy, niezależnie od liczby osób wskazanych na zakupionym Bilecie internetowym.
3. Jeśli warunki przyznania Kodu rabatowego zostały spełnione, po zakupie Biletu internetowego, Uczestnik otrzymuje elektronicznie na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie e-IC wraz z Biletem internetowym Kod rabatowy i warunki korzystania z niego.
4. Na każdym Kodzie rabatowym zawarta jest informacja o okresie, w jakim Uczestnik może z niego skorzystać (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
5. Kody rabatowe nie podlegają sprzedaży ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Przyznawany Uczestnikowi Kod rabatowy może zostać użyty tylko raz i przed zrealizowaniem usługi powinien zostać wpisany do aplikacji mobilnej itaxi.pl, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ V Reklamacje

1. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji Rail&iTaxi z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania i nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
2. Reklamacje dotyczące wydania Kodu rabatowego są przyjmowane i rozpatrywane przez PKP IC, przy czym:
1) reklamacje można składać:
a) drogą elektroniczną, używając formularza kontaktowego na stronie www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/kontakt – z wyjątkiem przypadków, które wymagają dołączenia oryginałów dokumentów,
b) listownie – na adres: „PKP Intercity” S.A., ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
c) osobiście w formie pisemnej, w każdym punkcie odprawy PKP IC,
2) reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: adres email, użyty podczas zakupu biletu w Serwisie e-IC oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację i wskazujących na uprawnienie danej osoby do skorzystania z Kodu rabatowego wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów na te okoliczności.
3. Reklamacje dotyczące wykorzystania Kodu rabatowego oraz przewozu taksówką są przyjmowane i rozpatrywane przez iTaxi, przy czym:
1) reklamacje można składać na adres: bok@itaxi.pl,
2) reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, z którego podejmowana była próba wykorzystania Kodu rabatowego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację i wskazujących na uprawnienie danej osoby do skorzystania z Kodu rabatowego wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów na te okoliczności.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.

§ VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w czasie obowiązywania Promocji Rail&iTaxi i przez 30 dni po jej zakończeniu do wglądu w siedzibie oraz na stronach internetowych: www.intercity.pl/itaxi oraz www.itaxi.pl/intercity, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
2. PKP IC zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu zgodnie z właściwymi przepisami.
3. PKP IC zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji Rail&iTaxi, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Promocji Rail&iTaxi na stronach internetowych: www.intercity.pl/itaxi oraz www.itaxi.pl/intercity, przy czym zakończenie Promocji Rail&iTaxi nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestników.