Regulamin akcji promocyjnej
Jedź do kina z iTaxi

 1. Organizatorem Konkursu jest iTaxi.pl sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie 50 zwycięzców, którzy poprawnie rozwiążą zadanie konkursowe.
 5. Konkurs rozpocznie się 15.07.2016 r., a zakończy 17.07.2016 r. o godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu wyejściówek.
 6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie, Komisja Konkursowa – jury w skład którego wejdzie dział marketingu iTaxi, Podmiot Współpracujący – podmiot świadczący usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 8. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem Uczestnika, że zamieszczona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28 oraz podmioty współpracujące, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl sp. z o.o.
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 12. W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 14. Nagrodą są wejściówki do określonych kin Cinema City na film „Iluzja 2”.
 15. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamówić jedną z taksówek oznaczonych w aplikacji ikonką kapelusza.
 16. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odbyć nią kurs za minimum 10 zł.
 17. Aby otrzymać nagrodę w trakcie kursu należy powiedzieć kierowcy hasło „Magia”.
 18. Aby otrzymać nagrodę, należy przy otrzymaniu wejściówki wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu na który jest założone konto w aplikacji na specjalnej liście, którą będzie posiadał kierowca.
 19. Specjalnie oznaczone taksówki będą jeździć w dniach 15-17.07. Każdy z taksówkarzy będzie miał w samochodzie dziesięć wejściówek na okres całej akcji. Aby uzyskać jedną z nich, należy znaleźć się w pierwszej dziesiątce osób, które zrealizują kurs z danym taksówkarzem w tym czasie i zrealizować powyższe warunki.
 20. Promocja obowiązuje na terenie Warszawy, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia i Krakowa
 21. Jedna osoba może wygrać jedną podwójną wejściówkę.
 22. Uczestnik może wykorzystać wejściówkę przekazując ją kasjerowi/kasjerce w kasie kina, uprawnia go ona do wejścia na film wraz z osobą towarzyszącą.
 23. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody  w formie pieniężnej.
 24. Nagroda w Konkursie nie może być zamieniona przez Uczestnika Konkursu na inną nagrodę lub przekazana innemu Uczestnikowi.
 25. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
 26. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: [email protected] W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs WDF”.
 27. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia jego trwania.
 29. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.