Regulamin korzystania z aplikacji iTaxi

Poniżej znajduje się ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania aplikacji iTaxi oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług.

Definicje

iTaxi – iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
Aplikacja iTaxi – oprogramowanie i serwis iTaxi służące do zamawiania usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, których urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.
Pasażer – zalogowany i akceptujący poniższy regulamin użytkownik Aplikacji iTaxi, który zamawia usługę i za pomocą aplikacji zawiera umowę przewozu osób.
Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z iTaxi.
Urządzenia mobilne – Przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo. Urządzenia za pomocą których następuje korzystanie z aplikacji iTaxi.
Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).

§1. Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez iTaxi
 1. iTaxi udostępnia Pasażerowi nieodpłatnie aplikację (kosztami może być objęte mobilne połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu), przeznaczoną do działania w urządzeniach mobilnych. Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający z aplikacji iTaxi, Pasażer zamawia usługę przewozu osób wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej przewozu osób z Kierowcą (licencjonowanym taksówkarzem). Informacje, w tym dane Pasażera wyświetlane są po stronie zalogowanego Kierowcy, który potwierdza wolę wykonania usługi poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”. Pasażer otrzymuje komunikat zwrotny od razu po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę wraz z informacjami dotyczącymi aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Samochód jakim porusza się Kierowca). Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z bezpośrednio a Kierowcą, który przyjął zlecenie, poprzez wciśnięcie w przycisk „ZADZWOŃ”. Kierowca, który przyjął zamówioną usługę, w celu zawarcia umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „TAK”, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki przewozu, a następnie przez Kierowcę po wciśnięciu przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”, którym potwierdza przyjęcie informacji od Pasażera i wyraża zgodę na wykonanie usługi.
 2. Zawarcie umowy o przewóz osób nie jest skutkiem skorzystania z aplikacji iTaxi, ale korzystanie z aplikacji może zakończyć się zawarciem takiej umowy. Umowa przewozu osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługi iTaxi polegają wyłącznie na pośrednictwie, czyli na przekazaniu Pasażerowi informacji o dostępnych Kierowcach (licencjonowanych taksówkarzach) gotowych świadczyć usługę przewozu osób, a Kierowcy informacji o potrzebie uzyskania tej usługi przez Pasażera.
§2. Opłaty i płatności
 1. iTaxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za skorzystanie i zamówienie usługi za pomocą Aplikacji iTaxi.
 2. Skorzystanie z usługi iTaxi wymaga aktywnego połączenia z Internetem, jak również korzystanie z Aplikacji wymaga dysponowania sprawnym Urządzeniem Mobilnym. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Pasażer.
 3. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem a Kierowcą następuje rozliczenie usługi opisanej w pkt I. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy danemu Kierowcy. Pełny cennik dostępny jest na szybie pojazdu Kierowcy, Aplikacja iTaxi przekazuje informacje o stawce za przebyty jeden kilometr w tzw. taryfie dziennej (od godziny 6:00 do godziny 22:00 w każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt) oraz taryfie nocnej (od godziny 22:00 do godziny 6:00 w każdy dzień oraz niedziele i święta).
 4. iTaxi może wprowadzić formę rozliczania z Użytkownikami za płatności mobilnych. W takim przypadku płatność za usługę przewozu osób, zamówioną za pomocą Aplikacji iTaxi, będzie pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych, czy systemów płatności mobilnych, tj. PayU. W przypadku, gdy rachunek przyjmuje formę vouchera lub rabatu, Taksówkarz nie pobiera należności od Użytkownika bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń za voucher lub zgodnie z udzielonym rabatem.
§3. Ogólne warunki korzystania z Kodów Promocyjnych
 1. Kod promocyjny uprawnia do zniżkowego przejazdu taksówką, tj. Pasażer zobligowany jest do uiszczenia kierowcy opłaty w wysokości kwoty wyświetlonej na taksometrze pomniejszonej o przysługującą Pasażerowi zniżkę wynikającą, z przysługującego mu, kodu promocyjnego. Wartość zniżki na pojedynczą usługę przewozu osób jest przekazywana do wiadomości Pasażera wraz z kodem promocyjnym. Jeżeli kwota wyświetlona na taksometrze będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej pasażerowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to taka usługa przewozu osób jest traktowana jako usługa bezpłatna, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej klientowi zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 2. Kody promocyjne obowiązują jedynie do zamówień dokonanych przez Aplikację iTaxi. Kod promocyjny należy wpisać w menu aplikacji w zakładce kody promocyjne przed złożeniem zamówienia taksówki. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez aplikację, tj. Aplikacja iTaxi poinformuje Pasażera, że kod jest prawidłowy.
 3. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez Pasażera w trakcie okresu ważności kodu. Kod Promocyjny może zostać wprowadzony do Aplikacji tylko jeden raz. Ponowne wprowadzenie kodu nie jest możliwe. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.
 4. Aplikacja iTaxi uniemożliwia wykorzystanie kodu Pasażerom, którzy wcześniej korzystali już z innych kodów promocyjnych. Oznacza to, że Pasażer może zweryfikować poprawnie tylko jeden kod promocyjny na unikalny numer telefonu, bez względu na źródło pochodzenia kodu i jego wartość.
 5. Wyjątkiem od reguł zawartych w punktach §3.3 i §3.4 regulaminu są kody kilkukrotnego, lub wielorazowego użytku. Jeśli Pasażer jest w posiadaniu kodu uprawniającego do wielu zniżek, to może zweryfikować go tyle razy, ile razy może skorzystać ze zniżkowego przejazdu (informacja ile razy jest każdorazowo przekazywana Pasażerowi wraz z kodem promocyjnym). W przypadku kodów kilkukrotnego/wielorazowego użytku Pasażer musi zweryfikować ten sam kod przed każdym oddzielnym zamówieniem taksówki, np. jeśli kod uprawnia do zniżki na dwa przejazdy to należy go zweryfikować zarówno przed pierwszym jak i przed drugim przejazdem, jeśli Pasażer nie zweryfikuje kodu przed drugim przejazdem, to ten przejazd będzie pełnopłatny – w takiej sytuacji kod dalej jest ważny, ale należy go zweryfikować przed kolejnym zamówieniem taksówki.
 6. W ramach jednego przejazdu nie można skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego kodu promocyjnego, zniżki, kuponów czy innych rabatów wpływających na kwotę należną Kierowcy za przejazd.
 7. Kod promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 8. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu Kodu promocyjnego lub naruszeniu warunków niniejszego regulaminu, iTaxi ma prawo zablokować profil Pasażera i odmówić Pasażerowi dostępu do usług możliwych za pośrednictwem Aplikacji iTaxi. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia względem iTaxi dotyczące wartości niewykorzystanych Kodów Promocyjnych.
§4. Dostępność aplikacji i zaprzestanie świadczenia usług
 1. W ramach ogólnych warunków korzystania z aplikacji, iTaxi będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarie spowodowanych błędnym działaniem aplikacji. Niemniej Pasażerowi nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności aplikacji.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zwieszenia działalności serwisu bez indywidulanego powiadomienia Pasażerów i Kierowców. W przypadku całkowitego zawieszenia działalności, na stronie www.iTaxi.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący o zaprzestaniu oferowania usług przez iTaxi. Kierowcom oraz Pasażerom nie przysługują jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu zawieszenia działalności oraz zaprzestania oferowania usług przez iTaxi Sp. z o.o.
 3. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju aplikacji oraz rozszerzania profilu świadczonych za pomocą aplikacji usług. Zmiany takie mogą być wprowadzane do aplikacji w dowolnej chwili.
§5. Ogólne prawa i obowiązki Pasażera
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług iTaxi, pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.iTaxi.pl. Korzystanie z aplikacji iTaxi wymaga rejestracji konta Pasażera poprzez podanie zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera (Imię, Nazwisko oraz numer telefonu) w aplikacji. Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Pasażera podanych w procesie rejestracji.
 2. Pasażer jest zobowiązany do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez iTaxi oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony iTaxi.
 3. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Pasażer nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń aplikacji, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na aplikację powodując jej uszkodzenia lub w sposób doprowadzający do jej przeciążenia.
 4. Pasażerowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez iTaxi oprogramowania, które pozostają własnością iTaxi. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionego oprogramowania.
 5. Pasażer nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Pasażer, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania iTaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w aplikacji przez osoby trzecie.
 6. Naruszenie prawa przez Pasażera podczas korzystania z udostępnionej aplikacji, zwalnia iTaxi z odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz z ewentualnych kosztów reprezentacji prawnej jakie iTaxi miałoby ponieść w tym przypadku. Pasażer zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do iTaxi, która powstała w przypadku naruszenia jakiejkolwiek zasady korzystania z aplikacji.
 7. Pasażer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować iTaxi w przypadku, gdy osoby trzecie miałyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do iTaxi, ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera.
 8. Pasażer nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych użytkowników aplikacji, w tym innych Pasażerów i Kierowców, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z aplikacji iTaxi.
§6. Odpowiedzialność iTaxi
 1. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwem aplikacji pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. iTaxi nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Kierowcę).
 2. Za szkody poniesione przez Pasażera na skutek korzystania z aplikacji, a które powstały wyłącznie z umyślnej winy iTaxi, odpowiedzialność ponosi iTaxi. Dotyczy to przede szkód powstałych na skutek awarii lub niedostępności aplikacji oraz na skutek opóźnionego, niepełnego lub nieprawidłowego przekazania informacji.
 3. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania poniesione na skutek korzystania z aplikacji, a które powstały wyłącznie z umyślnej winy iTaxi, odpowiedzialność ponosi iTaxi.
 4. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w urządzeniach mobilnych. Zabezpieczenie tych danych leży w gestii Pasażera i Kierowcy.
 5. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług przewozu osób wykonywanych przez Kierowcę.
 6. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do osób trzecich i zostały umieszczone na stronie www.iTaxi.pl.
 7. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane i rozpowszechniane przez Pasażerów i Kierowców w ramach aplikacji, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Pasażerach i Kierowcach je zamieszczających. iTaxi zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia publikacji, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego jak również normy moralne i obyczajowe.
§7. Ochrona danych osobowych
 1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera korzystającego z aplikacji iTaxi (Imię, Nazwisko, Adres email, Numer telefonu oraz Lokalizacje) będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
 2. Wszystkie zgormadzone przez iTaxi dane osobowe Pasażera i Kierowcy są przechowywane i przetwarzane w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.
 3. Rozpoczęcia korzystania z aplikacji iTaxi oznacza akceptację wszystkich punktów poniższego regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Pasażera, jak również wyrażeniem zgody na ujawnianie i przekazywanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i lokalizacji poszczególnym Kierowcom zalogowanym w systemie, którzy to wyrażają zgodę na świadczenie usługi przewozu osób Pasażerowi. Pasażer może w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie jednoznaczne z zamknięciem konta Pasażera przez iTaxi.
 4. Pasażer wyraża zgodę na zlokalizowanie (dane z nadajnika GPS) i przekazanie miejsca swojego pobytu, jak również pozostałych danych (imię, nazwisko i numer telefonu) Kierowcom, którzy odebrali zamówienie usługi przewozu osób przekazane za pomocą aplikacji iTaxi.
 5. Pasażer wyraża dodatkowo zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie przez iTaxi danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do zgodnego z popytem kształtowania ofert. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnięte przez Pasażera.
 6. Pasażer wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu rozliczeń Kierowców. Dane te są niezbędne do poprawnego działania aplikacji i są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego rozliczenia zawartych przez iTaxi umów. Gromadzone dane maja charakter identyfikacyjny i zawierają informacje o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych i czasach rozpoczęcia oraz zakończenia jak również czasie ogólnym korzystania z aplikacji.
 7. Pasażer wyraża dodatkowo zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie przez iTaxi danych osobowych w formie anonimowej w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnięte przez Pasażera.
 8. Pasażer wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z wypełnieniem zasad niniejszego regulaminu korzystania z Aplikacji iTaxi lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją niniejszego regulaminu.
 9. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny.
 10. Pasażerowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.
 11. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.iTaxi.pl lub pisemnie na wskazany na tej stronie aktualny adres iTaxi Sp. z o.o.
§8. System oceny Użytkowników
 1. Pasażer jest upoważniony do rzetelnej oceny usług świadczonych przez Kierowców, zarówno samego Kierowcy jak i pojazdu. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
 2. Pasażer wyraża zgodę na publikowanie ocen w aplikacji iTaxi oraz na stronie www.iTaxi.pl.
§9. Postanowienia końcowe
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z aplikacji iTaxi.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej www.iTaxi.pl oraz w Aplikacji iTaxi.
 3. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z aplikacji przez Pasażera.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

Ogólne warunki w ramach usługi
Płatności mobilne

Definicje

Wyrażając zgodę na poniższe warunki Pasażer akceptuje, aby iTaxi obciążyło kartę debetową lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenie zapłaty lub inną opcję płatności), które zostało wskazane przez niego w aplikacji iTaxi w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.

Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji automatycznego pobierania środków za wykonanie usługi korzystając z domyślnie wybranego sposobu płatności, bez konieczności każdorazowego potwierdzania kwoty transakcji.

Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem korzystania z aplikacji iTaxi przez Pasażera.

§1. Przedmiot usługi
 1. iTaxi oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, do maksymalnej wysokości wyznaczonej przez iTaxi, za usługę przewozu osób zamówioną za pomocą Aplikacji. Opłata jest pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych lub systemów płatności mobilnych.
 2. W trakcie rejestracji usługi płatności mobilne, Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego sposobu płatności bezgotówkowej, który może zostać zmieniony lub usunięty w dowolnej chwili, poza czasem trwania kursu.
 3. W przypadku płatności za pomocą usługi PayPal, Użytkownik zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności bez ujawniania świadczącemu usługę przewozu swojego konta PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal Pasażer zobowiązany jest założyć konto w systemie PayPal i może zostać obciążony za dodatkową opłatą za skorzystanie z tej usługi. PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Użytkownika w różnych kwotach w procesie płatności.
§2. Obowiązki Pasażera
 1. Pasażer ma pełną dowolność w przypadku wyboru sposobu płatności. Płatność może zostać dokonana gotówką lub kartą u Kierowcy bądź jedną z metod bezgotówkowych zgodnie z §1 ust 1.
 2. W przypadku płatności bezgotówkowej przyjmuje się do zapłaty wartość kwoty brutto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta iTaxi osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty urządzenia na którym Użytkownik korzysta z aplikacji iTaxi oraz usług płatności mobilnych, lub innego nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie, Pasażer jest zobligowany do powiadomienia iTaxi w formie pisemnej na adres ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, formie elektronicznej na adres bok@itaxi.pl lub numerem telefonu  +48 22 439 00 66.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej za przejazd, potwierdzenia płatności zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres email Pasażera, który został podany w trakcie rejestracji. Paragon za kurs Użytkownik otrzyma od podmiotu świadczącego usługę przejazdu. Dostęp do faktury znajduje się w panelu biznesowym aplikacji iTaxi i na prośbę Użytkownika może zostać wysłana na adres email Pasażera lub na adres korespondencyjny.
 5. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego korzystania z aplikacji lub usługi płatności mobilne, iTaxi zastrzega sobie prawo do zablokowania konta lub możliwości płatności bezgotówkowej Użytkownika na czas nieokreślony. Jednocześnie Pasażer zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji po zablokowania konta lub usługi płatności mobilnych wraz z uzasadnieniem takiego zdarzenia. Użytkownik może zostać również zablokowany w razie nieudanej próby ściągnięcia środków z konta w ciągu 24 godzin od pierwszej próby podjęcia transakcji.
 6. iTaxi w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności bezgotówkowych bez podania przyczyny.
§3. Czas obowiązywania
 1. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Płatności mobilne” obowiązują przez czas  nieokreślony od momentu zaakceptowania ich przez Użytkownika.
 2. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z usługi płatności mobilnych przez obie strony w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Wymaganą formą powiadomienia o rezygnacji z usługi jest forma pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@itaxi.pl.
 3. Pasażer po rezygnacji z usługi  „Płatności mobilne” nie będzie mógł korzystać z dotychczasowych płatności bezgotówkowych za pomocą aplikacji iTaxi.
§4. Zasady płatności
 1. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności bezgotówkowej skutkującym nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, iTaxi zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelew bankowy lub rozliczenie gotówką bezpośrednio u świadczącego usługę przejazdu.
 2. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal.  W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.
 3. iTaxi zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie z płatnością Pasażera w wysokości do 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej NBP wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).
 4. W przypadku powstania szkody spowodowanej używaniem konta, które zostało zgłoszone wcześniej przez Użytkownika do zablokowania, iTaxi zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód.
§5. Postanowienia końcowe
 1. iTaxi zastrzega możliwość zmiany niniejszych warunków w ramach usługi „Płatności Mobilne”, powiadamiając o zaistniałych zmianach na stronie internetowej www.itaxi.pl. Aktualny regulamin usługi „Płatności mobilne” znajduje się na głównej stronie internetowej www.itaxi.pl lub w aplikacji zainstalowanej na  urządzeniu mobilnym.
 2. Pasażer po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zmiany w regulaminie usługi „Płatności mobilne”, może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z usługi co skutkuje ustaniem uprawnień Pasażera do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowej w aplikacji iTaxi.
 3. W przypadku uznania przez sąd właściwy, lub inny upoważnione organ, że któryś z wyżej wymienionych punktów regulaminu jest nieważny, podlegający unieważnieniu, pozbawiony mocy prawnej, nieobowiązujący lub niewykonalny, przyjmuje się, że pozostałe części nadal będą wiążące i obowiązujące.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby iTaxi.

Rules of use of the iTaxi application

The following general Rules contain specific terms and conditions relating to the use of the iTaxi application and all related functionalities and services.

Definitions

iTaxi – iTaxi.pl Sp. z o.o. based in Białystok, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
iTaxi Application – iTaxi software and website used for ordering of passenger transport services and entering into passenger transport agreements by users whose mobile devices can be connected to the Internet.
Passenger – a logged-in user of the iTaxi Application accepting these Rules who orders a service and enters into a passenger transport agreement via application.
Driver – a licensed taxi driver who may accept passenger transport orders from a Passenger and carry out transport under a separate agreement for co-operation with iTaxi.
Mobile Devices – mobile devices enabling wireless connection to the Internet. Devices by means of which the iTaxi application is used.
Passenger transport service – a transport service provided to Passengers by Drivers by means of taxicabs (within the meaning of Article 2 pt 43 of the Act of 20.06.1997 – Road Traffic Law, Journal of Laws of 2005, No. 108, item 908, as amended, in conjunction with Article 4 par. 1 of the Road Transport Act of 06.09.2001, Journal of Laws of 2007, No. 125, item 874).

§1. General provisions relating to services offered by iTaxi
 1. iTaxi provides the Passenger free of charge with an application for use in Mobile Devices (costs may be charged for mobile data transmission connection according to the fee system of the Internet provider). According to the following Rules, the Passenger using the iTaxi application orders a passenger transport service by filling in the form and clicking the „ORDER” button, thereby expressing his will to enter into a passenger transport agreement with the Driver (a licensed taxi driver). Information, including the Passenger’s data, is displayed on the side of the logged-in Driver, who confirms his will to perform the service by clicking the „ACCEPT ORDER” button. The Passenger receives a return message immediately upon acceptance of the order by the Driver along with information concerning the Driver’s current position and identification data (the First Name, the Last Name and the Vehicle used by the Driver). The Passenger may also at any time call directly the Driver who accepted the order by clicking the „CALL” button. The Driver who accepted the ordered service is obliged to arrive at the location indicated by the Passenger for the purpose of entering into an agreement. A passenger transport agreement is entered into when statements of will are made: by the Passenger upon clicking the „YES” button in order to confirm the service order and, at the same time, accepting all conditions of transport, and then by the Driver upon clicking the „ACCEPT ORDER” button in order to confirm the receipt of information from the Passenger and agree to perform the service.
 2. The conclusion of a passenger transport agreement is not a result of the use of the iTaxi Application, but the use of the application may result in the conclusion of such agreement. A passenger transport agreement may be concluded only between the Driver and the Passenger according to the terms and conditions described in these Rules. iTaxi provides only intermediary services, i.e., it notifies the Passenger about available Drivers (licensed taxi drivers) ready to provide a passenger transport service and notifies the Driver about the Passenger’s need to obtain such service.
§2. Fees and payments
 1. iTaxi does not charge the Passenger with any fees for the use and ordering of service via iTaxi Application.
 2. The use of the iTaxi service requires active connection to the Internet, and the user of the Application must have an operational Mobile Device. The Passenger must ensure, on his own account and on his own responsibility, compliance with technical requirements of the device, its configuration, validity of software and Internet access. Costs of purchase of a mobile device and costs of Internet connection for which the operator or supplier may charge additional fees shall be borne in full by the Passenger.
 3. The passenger transport agreement between the Passenger and the Driver shall be used as a basis or settlement of the service described in pt I. The settlement procedure is carried out on the basis of the applicable price-list of the given Driver. The full price-list is available on the wind shield of the Driver’s vehicle; the iTaxi Application sends only information about the rate per one travelled kilometre in the day tariff (from 6:00 a.m. till 10:00 p.m. on each day, excluding Sundays and holidays).
 4. iTaxi may introduce settlement with Users in the form of mobile payments. In such case, payment for a passenger transport service ordered via iTaxi Application shall be charged to the User by means of an electronic payment order, credit cards, or mobile payment systems, i.e. PayU. If an invoice assumes the form of a voucher or discount, the Taxi Driver shall not impose a fee upon the User or impose a partial fee according to agreed settlements for a voucher or according to the granted discount.
§3. General terms and conditions of use of Discount Codes
 1. A discount code entitles the Passenger to travel by taxicab at a discount, i.e., the Passenger is obliged to pay the Driver a fee in the amount displayed on the taximeter less the discount to which the Passenger shall be entitled under his discount code. The value of the discount on an individual passenger transport service is notified to the Passenger along with his discount code If the amount displayed on the taximeter is at least equal to or lower than the amount to which the Passenger is entitled under the discount granted to him, such passenger transport service shall be treated as a free service, and the unused part of the discount to which the customer is entitled shall be lost. No payment of the equivalent value of the Discount Code in cash or in any other form shall be possible.
 2. Discount codes shall apply only to orders made via iTaxi Application. The relevant discount code must be entered in the application menu in the Discount Codes tab before placing a taxi order. The code shall be valid only when it is verified correctly by the application, i.e., the iTaxi Application notifies the Passenger that the code is correct.
 3. Each Discount Code may be used only once by the Passenger during the validity period of the code. Each Discount Code may be entered into the Application only once. It is not possible to enter the same code again. Each unused Discount Code shall cease to be valid at the end of the validity period.
 4. The iTaxi Application makes it impossible to use the code for Passengers who have already used other discount codes. This means that the Passenger can verify correctly only one discount code for the unique telephone number, irrespective of the origin and value of the code.
 5. Multi-use codes are an exception from the rules set out in pts §3.3 and §3.4 of the Rules. If the Passenger has a code entitling him to many discounts, he may verify it as many times as he is entitled to use a discount travel service (information about how many times the Passenger is entitled to such discount shall be sent to the Passenger along with the discount code in each case). In the case of multi-use codes, the Passenger must verify the same code before placing every separate taxi order, i.e., if a code entitles him to order two travels at a discount, it must be verified both before the first travel and before the second travel; if the Passenger fails to verify the code before the second travel, such travel shall be provided against a full fee – in such case, the code continues to be valid, but it must be verified before placing the next taxi order.
 6. One travel does not entitle the Passenger to more than one discount code, discount, vouchers or any other discounts affecting the amount due to the Driver in respect of such travel.
 7. Any discount code that has been lost must not be used or resold.
 8. If there is a suspicion as to the unauthorised use of a discount code or violation of the terms and conditions of these Rules, iTaxi has the right to block the Passenger’s profile and refuse him access to services made available via iTaxi Application. If any such situation arises, the Passenger shall not be entitled to make any claims against iTaxi in respect of the value of unused Discount Codes.
§4. Availability of the application and discontinuation of services
 1. Under general terms and conditions of use of the application, iTaxi shall also endeavour to ensure the best possible availability of the application and to remove any failures resulting from the malfunctioning of the application as soon as possible. Nevertheless, the Passenger is not entitled to make any claim in respect of ensuring of permanent and uninterrupted availability of the application.
 2. iTaxi reserves the right to suspend the functioning of its services in part or as a whole without notifying Passengers and Drivers separately. In the case of full suspension of activity, a relevant message with information about the discontinuation of services by iTaxi shall be published at www.iTaxi.pl. Drivers and Passengers are not entitled to make any claim in respect of the suspension of activity or the discontinuation of services by iTaxi Sp. z o.o.
 3. iTaxi reserves the right to change and continue to develop the application and to extend the profile of services provided by means of the application. Such changes may be entered into the application at any time.
§5. General rights and obligations of the Passenger
 1. Before starting to use iTaxi services, the passenger is obliged to become familiar with the rules published at www.iTaxi.pl. The use of the iTaxi Application requires the registration of the Passenger’s account through reporting of the Passenger’s true personal data (First Name, Last Name and telephone number) in the application. The registration of the account is tantamount to the acceptance of the Rules and the expression of consent to the processing of the Passenger’s personal data submitted in the registration process.
 2. The Passenger is obliged to submit his complete and true personal data required by iTaxi and to check and update them without any requests from iTaxi.
 3. The Passenger is obliged to use the application only in a manner corresponding to its intended purpose. The Passenger shall not, either by himself or together with third parties, change, bypass and break the securities of the application and shall not exert any adverse impact on the application by damaging or overburdening it.
 4. The Passenger shall not have any rights to software made available by iTaxi, which are owned by iTaxi. Full or partial copying, modifying, distributing or reproducing of software made available by iTaxi is prohibited.
 5. The Passenger shall not grant access to the application to third parties. The Passenger is solely responsible for the confidentiality and safety of his profile and is obliged to notify iTaxi immediately about the unauthorised use of his profile in the application by third parties.
 6. The violation of law by the Passenger during the use of the application shall release iTaxi from responsibility towards third parties and from any potential costs of legal representation that iTaxi would have to bear in this case. The Passenger is obliged to cover any damage towards iTaxi that may arise in the case of violation of any rule of use of the application.
 7. The Passenger is obliged to notify iTaxi immediately if third parties pursue their claims against iTaxi due to the violation of law by the Passenger.
 8. The Passenger is not allowed to process or use personal data of other users of the application, including other Passengers and Drivers, that shall be made available to him during the use of the Taxi Application.
§6. Responsibility of iTaxi
 1. iTaxi shall not be responsible for the authenticity, correctness and completeness of data that are transferred via application between the Passenger and the Driver. iTaxi shall also bear no responsibility for the receipt of data in due time (both by the Passenger and by the Driver).
 2. iTaxi shall be responsible for damages suffered by the Passenger as a result of the use of the application that occurred solely through the deliberate fault of iTaxi. This refers primarily to damages arising from the failure or unavailability of the application or from the delayed, incomplete or incorrect submission of information.
 3. iTaxi shall be responsible for damages of computer hardware or software resulting of the use of the application that occurred solely through the deliberate fault of iTaxi.
 4. iTaxi shall not be responsible for any loss of data stored in mobile devices. The protection of these data is the responsibility of the Passenger and the Driver.
 5. iTaxi shall not be responsible for the provision of passenger transport services performed by the Driver.
 6. iTaxi shall not be responsible for any contents and links to websites that belong to third parties and are published at www.iTaxi.pl
 7. iTaxi shall not be responsible for any contents made public and distributed by Passengers and Drivers within the application; this responsibility rests solely with Passengers and Drivers who publish them. iTaxi reserves the right to remove immediately publications that contradict the law, violate commonly acceptable norms and rules of social interaction and moral and social standards.
§7. Personal data protection
 1. All personal data submitted by the Passenger using the iTaxi Application (First Name, Last Name, E-mail Address, Telephone Number and Locations) shall be stored and processed in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, unified text with amendments).
 2. All personal data of the Passenger and the Driver collected by iTaxi shall be stored and processed in a manner necessary for the proper functioning of the application.
 3. Starting the use of the iTaxi Application shall mean the acceptance of all items of these Rules along with the expression of consent to the collection, storage and processing of the Passenger’s personal data, as well as the expression of consent to the disclosure and submission of data in the form of first name, last name, telephone number and location to Drivers logged into the system who agree to provide passenger transport service to the Passenger. The Passenger may at any time revoke his consent to the use and processing of his personal data in writing, which shall be tantamount to the liquidation of the Passenger’s account by iTaxi.
 4. The Passenger expresses his consent to the location (GPS data) and reporting of the place of his stay and his other data (first name, last name and telephone number) to Drivers who received a passenger transport service submitted via iTaxi Application.
 5. The Passenger expresses also his consent to the use and storage of his personal data by iTaxi for purposes of advertising, market research or creation of offers according to demand. The expression of consent to the processing of data for marketing purposes is voluntary and may be revoked by the Passenger at any time in writing.
 6. The Passenger expresses his consent to the collection and use of his personal data for the purpose of settlement of Drivers. These data are necessary for the correct functioning of the application and shall be used only for the proper settlement of agreements concluded by iTaxi. Data are collected for identification purposes and contain information about used telecommunications media, start times, end times and the general time of use of the application.
 7. The Passenger expresses also his consent to the use and storage of personal data by iTaxi in anonymous form for marketing purposes. The expression of consent to the processing of data for marketing purposes is voluntary and may be revoked by the Passenger at any time in writing.
 8. The Passenger agrees to make his data available for purposes of conforming to these Rules of Use of the iTaxi Application or pursuing legal claims in connection with the implementation of these Rules.
 9. The expression of consent to the storage and processing of data is voluntary.
 10. The Passenger is entitled to access and correct his data.
 11. Please send all information concerning the use of personal data, access to their content, the method of updating or the withdrawal of consent to their use via contact form available at www.iTaxi.pl or in writing to the current address of iTaxi Sp. z o.o. indicated on this website.
§8. System of evaluation of Users
 1. The Passenger is authorised to provide a reliable evaluation of services provided by Drivers, both with regard to the Driver and the vehicle. The Passenger undertakes to report only true information.
 2. The Passenger expresses his consent to the publication of grades in the iTaxi Application and at www.iTaxi.pl
§9. Final provisions
 1. If any of the provisions of these Rules (or any part thereof) is deemed invalid, unenforceable or illegal by a court or any other authorised body, the remaining provisions shall remain in force and shall be deemed applicable and binding. Any provision that was deemed invalid, unenforceable or illegal shall be replaced with another provision that shall reflect the economic purpose of use of the iTaxi Application to the fullest possible extent.
 2. iTaxi reserves the right to change the content of the Rules. The new Rules shall be valid from the date of publication of their new version at www.iTaxi.pl and in the iTaxi Application.
 3. The Passenger has the right to submit in writing his reservations and objection against changes of Rules within 7 days from the date of their publication. The submission of an objection by the Passenger shall result in an automatic suspension of his rights to use the application.
 4. These Rules shall be governed by Polish law.

General conditions of
mobile payments service

Definitions

By expressing his consent to the following conditions, the Passenger agrees that iTaxi may charge the Passenger’s debit card or bank account (e.g., credit card, PayPal account, electronic payment order or another payment option) that was indicated by him in the iTaxi Application during payment for a passenger transport service in the amount confirmed by the Passenger.

The User can activate the function of automatic collection of payment due for the performance of service when using the default payment method without the need to confirm the amount of the transaction every time.
The following conditions apply together with Rules of Use of the iTaxi Application by the Passenger.

§1. The subject-matter of service
 1. iTaxi offers the possibility of cashless payment up to the maximum amount specified by iTaxi for a passenger transport service ordered via application. The fee is collected from the User by means of an electronic payment order, credit cards or mobile payment systems.
 2. During the registration of the Mobile Payment service, the Passenger can choose the preferred method of cashless payment, which can be changed or removed at any time, except for the period of the trip.
 3. In the case of payment via PayPal service, the User shall pay the amount confirmed during the payment process without disclosing his PayPal account to the transport service provider. According to the terms and conditions of use of PayPal services, the Passenger is obliged to create an account in the PayPal system and may be charged with an additional fee for the use of this service. PayPal reserves the right to debit the User’s PayPal account in various amounts during the payment process.
§2. Obligations of the Passenger
 1. The Passenger has full freedom to choose the payment method. Payment may be made in cash or by card in the Driver’s vehicle or using one of the cashless methods according to §1 pt 1.
 2. In the case of cashless payment, the gross amount of payment is collected.
 3. The User is obliged not to make his iTaxi account available to any unauthorised persons. In the case of loss of the device on which the User uses the iTaxi Application and mobile payment services or any other unauthorised use of the account by third parties, the Passenger is obliged to notify iTaxi in writing to the following address: ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, by e-mail to: bok@itaxi.pl or by phone: +48 22 439 00 66.
 4. In the case of cashless payment for travel, confirmations of payment shall be sent electronically to the Passenger’s e-mail address stated at the time of registration. The User shall receive a receipt for the trip from the transport service provider. The invoice is available in the business panel of the iTaxi Application and may be sent at the User’s request to the Passenger’s e-mail address or address for correspondence.
 5. If there is a suspicion of abuse or unauthorised use of the application or the Mobile Payment service, iTaxi reserves the right to block the User’s account or cashless payment option for an indefinite period of time. The Passenger shall be immediately notified about the current situation after the account or mobile payment service is blocked, along with a justification of this event. The User may also be blocked in the case of an unsuccessful attempt to withdraw funds from the account during 24 hours from the first attempt to conclude such transaction.
 6. In individual cases, iTaxi reserves the right to deactivate the cashless payment option without cause.
§3. Validity period
 1. General conditions of payment within the Mobile Payments service shall be valid for an indefinite period of time from their acceptance by the User.
 2. Both parties may resign from the mobile payment service at any time without cause. Resignation from service must be notified in writing by e-mail to: bok@itaxi.pl.
 3. After the Passenger’s resignation from the Mobile Payments service, cashless payments via iTaxi Application shall no longer be available to him.
§4. Rules of payment
 1. The Passenger undertakes to secure a sufficient amount of funds on the account used for mobile payments. In the case of a shortage of sufficient funds on the account at the time of cashless payment resulting in an unsuccessful attempt to debit the Passenger’s account, iTaxi reserves the right to enforce due fees and costs in another form, e.g. by bank transfer or cash settlement directly with the transport service provider.
 2. iTaxi shall not be responsible for the cashless payment process, including the credit card or PayPal account debiting process.  In the case of occurrence of any debit-related errors, accounting errors or a payment system failure, the Passenger shall contact directly the payment service provider or the issuer of the payment instrument.
 3. iTaxi reserves the possibility of charging interest for the Passenger’s delay in payment amounting up to 5 percentage points above the NBP reference rate together with a handling fee of 50 PLN (in words: fifty zlotys).
 4. In the case of damage caused by the use of an account that was previously reported for blocking by the User, iTaxi undertakes to cover costs of such damage.
§5. Final provisions
 1. iTaxi reserves the possibility of changing these conditions within the Mobile Payments service and shall publish information about such changes at: itaxi.pl. The current rules of the Mobile Payment service are available on the home page of www.itaxi.pl or in an application installed on a mobile device.
 2. Upon receipt of information about the change of the rules of the Mobile Payments service, the Passenger is entitled to refuse his consent to the further use of the service, which shall result in the termination of the Passenger’s rights to use the cashless payment option in the iTaxi Application.
 3. If a competent court or any other authorised body decides that any of the aforementioned provisions of rules is invalid, cancellable, legally void, inapplicable or unenforceable, it is assumed that the remaining provisions shall continue to be binding and applicable.
 4. The competent court for settlement of disputes is the court having jurisdiction over the registered office of iTaxi.