Regulamin Pasażera obowiązujący
do dnia 03.10.2021 roku

Poniżej znajduje się ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania aplikacji iTaxi oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług.

Definicje

iTaxi – iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
Aplikacja iTaxi – oprogramowanie i serwis iTaxi służące do zamawiania Usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.
Pasażer – zalogowany i akceptujący poniższy regulamin użytkownik Aplikacji iTaxi, który zamawia Usługę przewozu osób za pomocą Aplikacji iTaxi, i który zawiera umowę przewozu osób. Pasażer logując się do Aplikacji iTaxi ma możliwość logowania się na jeden z profili: prywatny lub biznesowy.
Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z iTaxi.
Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo. Urządzenia za pomocą których następuje korzystanie z Aplikacji iTaxi.
Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).
Bilet iTaxi – usługa dostępna w ramach aplikacji iTaxi, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dla Pasażerów logujących się do Aplikacji iTaxi na profil prywatny.

§1. Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez iTaxi
 1. iTaxi udostępnia Pasażerowi nieodpłatnie Aplikację iTaxi (kosztami może być objęte mobilne połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu), przeznaczoną do działania w Urządzeniach mobilnych. Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający z Aplikacji iTaxi, Pasażer zamawia Usługę przewozu osób wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej przewozu osób z Kierowcą (licencjonowanym taksówkarzem). Informacje, w tym dane Pasażera wyświetlane są po stronie zalogowanego Kierowcy, który potwierdza wolę wykonania usługi poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”. Pasażer otrzymuje komunikat zwrotny od razu po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę wraz z informacjami dotyczącymi aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Samochód jakim porusza się Kierowca). Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z bezpośrednio z Kierowcą, który przyjął zlecenie, poprzez wciśnięcie w przycisk „ZADZWOŃ”. Kierowca, który przyjął zamówioną usługę, w celu zawarcia umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „ZAMÓW”, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki przewozu, a następnie przez Kierowcę po wciśnięciu przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”, którym potwierdza przyjęcie informacji od Pasażera i wyraża zgodę na wykonanie usługi.
  Pasażer akceptuje fakt, że usługi wyszukiwania taksówkarza dla zamówionego przejazdu wykonywane są bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia Pasażera przez Aplikację iTaxi. Po wykonaniu usługi przez iTaxi, tj. po zaakceptowaniu zgłoszenia przez taksówkarza, Pasażer traci prawo do odstąpienia od umowy wyszukania taksówkarza, wobec uznania jej za wykonaną.
 2. Zawarcie umowy o przewóz osób nie jest skutkiem korzystania z Aplikacji iTaxi, ale korzystanie z aplikacji może zakończyć się zawarciem takiej umowy. Umowa przewozu osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługi iTaxi polegają wyłącznie na udostępnieniu funkcji Aplikacji iTaxi, w ramach których następuje m.in. przekazanie Pasażerowi informacji o dostępnych Kierowcach (licencjonowanych taksówkarzach) gotowych świadczyć Usługę przewozu osób, a Kierowcy informacji o potrzebie uzyskania tej usługi przez Pasażera.
§2. Opłaty i płatności
 1. iTaxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie i zamówienie usługi za pomocą Aplikacji iTaxi, z zastrzeżeniem §3 niniejszego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi iTaxi wymaga aktywnego połączenia z Internetem, jak również korzystanie z Aplikacji iTaxi wymaga dysponowania sprawnym Urządzeniem mobilnym. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu Urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Pasażer.
 3. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem a Kierowcą następuje rozliczenie usługi opisanej w pkt 1. Rozliczenie następuje w oparciu o wystawiony przez Kierowcę paragon.
 4. iTaxi może wprowadzić formę rozliczania z Pasażerami za płatności mobline. W takim przypadku płatność za Usługę przewozu osób, zamówioną za pomocą Aplikacji iTaxi, będzie pobierana od Pasażera za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych, czy innych systemów i opcji płatności mobilnych udostępnionych w Aplikacji iTaxi. W przypadku, gdy Pasażer dysponuje voucherem, posiada Kod Promocyjny lub przyznano mu rabat, Kierowca nie pobiera należności od Pasażera bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń za voucher lub zgodnie z udzielonym rabatem. Rabaty, zniżki, Kody Promocyjne i vouchery podlegają rozliczeniom pomiędzy Pasażerem i iTaxi i nie maja związku z realizacją zlecenia i wynikającymi z tego obowiązkami Kierowcy a jedynie z wysokością opłaty za zlecenie którą w imieniu Kierowcy pobiera iTaxi.
§3. Warunki rezygnacji z zamówionego przejazdu
 1. Jeżeli Pasażer rezygnuje z przejazdu po tym, jak Kierowca po akceptacji zlecenia Pasażera rozpoczął jego realizację albo Kierowca przerwał realizację zlecenia po bezskutecznym oczekiwaniu na Pasażera pod adresem początkowym, do którego została przez Pasażera zamówiona taksówka iTaxi może naliczyć Pasażerowi opłatę za złożenie i przerwanie zlecenia, zgodnie z pkt. 2 i 3. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jeśli okoliczności na to pozwalają (np. w przypadku płatności elektronicznych) jest pobierana niezwłocznie po przerwaniu zlecenia, co Pasażer akceptuje i zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego uiszczenia opłaty. W pozostałych przypadkach Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  przy najbliższym kursie.
 2. Opłata za złożenie i przerwanie zlecenia może zostać naliczona i wynosi:
  • 8 PLN za złożenie i przerwanie zlecenia przez Pasażera z jego winy po  upływie 2 minut od przyjęcia zlecenia i rozpoczęcia dojazdu przez Kierowcę pod adres początkowy,
  • 13 PLN za złożenie i przerwanie zlecenia z winy Pasażera przez Kierowcę po przybyciu Kierowcy pod adres początkowy i zgłoszeniu oczekiwania na pasażera (sms lub powiadomienie w aplikacji) lub przez Kierowcę po zgłoszeniu oczekiwania na pasażera
   i bezskutecznym oczekiwaniu na pasażera ponad 10 minut od przybycia pod adres początkowy bądź od godziny, na którą zostało złożone zlecenie terminowe.
 3. W przypadku złożenia zlecenia obejmującego rezerwację pojazdu o określonych przez Pasażera parametrach dodatkowych wiążących się z naliczeniem dopłaty do takiego zlecenia, w przypadku przerwania realizacji takiego zlecenia do opłaty określonej w ust.2 powyżej zostanie również doliczone 50% dopłaty określonej w cenniku dla danego zlecenia.
 4. Pasażer może wystąpić o zwrot nienależnie pobranej od niego opłaty za złożenie i przerwanie zlecenia, jeżeli uznaje że opłata została pobrana bezzasadnie.
 5. Żądanie, o którym mowa w pkt 3, należy przesłać na adres e-mail: bok@itaxi.pl niezwłocznie po zakończeniu realizacji zlecenia jednak nie później niż w ciągu 30 dni od pobrania opłaty.
 6. Po trzykrotnym przerwaniu zlecenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie lub w przypadku nieuiszczenia opłaty za złożenie i przerwanie zlecenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od naliczonych opłat za złożenie i przerwanie zlecenia iTaxi ma prawo do częściowego lub całkowitego ograniczenia funkcji Aplikacji iTaxi Pasażera w tym w szczególności ograniczenie czasowe możliwości zamawiania przejazdów, ograniczenie dostępnych form płatności lub zablokowania konta Pasażera.
 7. Powyższe zasady dotyczące rezygnacji z zamówionego przejazdu i przerwania zlecenia, w tym opłaty z tym związane, mają zastosowanie niezależnie od rodzaju konta (profil prywatny, profil biznesowy), jak również niezależnie od formy złożenia lub rezygnacji z zamówienia (np. poprzez Aplikację, call center itp.).
§4. Ogólne warunki korzystania z Kodów Promocyjnych
 1. Kod Promocyjny uprawnia do zniżkowego przejazdu taksówką, tj. Pasażer zobligowany jest do uiszczenia Kierowcy opłaty w wysokości kwoty wyświetlonej na taksometrze pomniejszonej
  o przysługującą Pasażerowi zniżkę wynikającą, z przysługującego mu Kodu Promocyjnego. Wartość zniżki na pojedynczą usługę przewozu osób jest przekazywana do wiadomości Pasażera wraz z Kodem Promocyjnym. Jeżeli kwota wyświetlona na taksometrze będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej Pasażerowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to taka Usługa przewozu osób jest traktowana jako usługa bezpłatna, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej Pasażerowi zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 2. Kody Promocyjne obowiązują jedynie do zamówień dokonanych przez Aplikację iTaxi. Kod Promocyjny należy wpisać w menu Aplikacji iTaxi w zakładce kody promocyjne przed złożeniem zamówienia taksówki. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez Aplikację iTaxi, tj. Aplikacja iTaxi poinformuje Pasażera, że kod jest prawidłowy.
 3. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez Pasażera w trakcie okresu ważności kodu. Kod Promocyjny może zostać wprowadzony do Aplikacji iTaxi tylko jeden raz. Ponowne wprowadzenie kodu nie jest możliwe. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.
 4. Aplikacja iTaxi uniemożliwia wykorzystanie kodu Pasażerom, którzy wcześniej korzystali już z innych Kodów Promocyjnych. Oznacza to, że Pasażer w Aplikacji iTaxi może zweryfikować poprawnie w danym momencie tylko jeden Kod Promocyjny na unikalny numer telefonu, bez względu na źródło pochodzenia kodu i jego wartość.
 5. Wyjątkiem od reguł zawartych w punktach §4.3 i §4.4 regulaminu są kody kilkukrotnego, lub wielorazowego użytku. Jeśli Pasażer jest w posiadaniu kodu uprawniającego do wielu zniżek, to może zweryfikować go tyle razy, ile razy może skorzystać ze zniżkowego przejazdu (informacja ile razy jest każdorazowo przekazywana Pasażerowi wraz z Kodem Promocyjnym). W przypadku kodów kilkukrotnego/wielorazowego użytku Pasażer musi zweryfikować ten sam kod przed każdym oddzielnym zamówieniem taksówki, np. jeśli kod uprawnia do zniżki na dwa przejazdy to należy go zweryfikować zarówno przed pierwszym jak i przed drugim przejazdem, jeśli Pasażer nie zweryfikuje kodu przed drugim przejazdem, to ten przejazd będzie pełnopłatny – w takiej sytuacji kod dalej jest ważny, ale należy go zweryfikować przed kolejnym zamówieniem taksówki.
 6. W ramach jednego przejazdu nie można skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego Kodu Promocyjnego, zniżki, kuponów czy innych rabatów wpływających na kwotę należną Kierowcy za przejazd.
 7. Kod Promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 8. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu Kodu Promocyjnego lub naruszeniu warunków niniejszego regulaminu, iTaxi ma prawo zablokować profil Pasażera i odmówić Pasażerowi dostępu do usług możliwych za pośrednictwem Aplikacji iTaxi. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia względem iTaxi dotyczące wartości niewykorzystanych Kodów Promocyjnych.
 9. iTaxi zastrzega sobie prawo do wyłączenia obowiązywania Kodów Promocyjnych z oferowanych form przejazdu.
§5. Ogólne warunki korzystania z usługi „Bilet iTaxi”
 1. „Bilet iTaxi” to usługa dostępna w Aplikacji iTaxi.
 2. Wybór usługi „Bilet iTaxi” jest dobrowolnym wyborem dokonywanym przez Pasażera i oznacza akceptację przedstawionych w Aplikacji iTaxi warunków przejazdu. Pasażer klikając w Aplikacji iTaxi zamów „Bilet iTaxi” oświadcza, że zna i akceptuje przedstawione warunki przejazdu w tym
  w szczególności kwotę należności za przejazd na wybranej przez siebie trasie.
 3. Pasażer oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, i akceptuje fakt, że cena “Biletu iTaxi” na tej samej trasie w różnych porach dnia oraz w różnych dniach może się znacząco różnić, w zależności od przejezdności dróg oraz popytu i podaży na usługi taksówkowe.
 4. Z usługi „Bilet iTaxi” mogą korzystać tylko Pasażerowie logujący się w Aplikacji iTaxi na profil prywatny. Przejazdy biznesowe wyłączone są z działania usługi „Bilet iTaxi”.
 5. „Bilet iTaxi” dostępny jest tylko w przypadku uzupełnienia pełnego adresu startu i końca przejazdu.
 6. Usługi „Bilet iTaxi” nie można zamówić dla:
  • zamówień z dopłatami (np. BUS, kombi, premium),
  • zamówień terminowych,
  • dla przejazdów biznesowych (zalogowany pasażer biznesowy do Aplikacji iTaxi),
  • dla przejazdów na voucher biznesowy wpisany do Aplikacji iTaxi,
  • dla kursów zamawianych na call center iTaxi,
  • dla kursów ze stref np. na lotnisku Chopina.
 7. Usługa „Bilet iTaxi” zakłada przejazd z punktu odbioru do punktu docelowego bez żadnych postojów na trasie czy jakiejkolwiek zmiany trasy optymalnego przejazdu.
 8. Adres początkowy podany w Aplikacji iTaxi musi być identyczny z adresem odbioru pod którym Pasażer oczekuje na Kierowcę.
 9. Jeśli Kierowca będzie musiał oczekiwać na Pasażera dłużej niż 5 minut, oznacza to rezygnację z usługi “Bilet iTaxi” i rozliczenie przejazdu na podstawie wskazań taksometru.
 10. Jeśli Pasażer w trakcie trwania przejazdu na „Bilet iTaxi” będzie chciał zmienić trasę lub dodać jakikolwiek postój, usługa „Bilet iTaxi” przestaje obowiązywać, a Pasażer zobowiązany jest na koniec kursu dokonać płatności na podstawie wskazań taksometru. W tym przypadku na koniec kursu zostaną wystawione 2 paragony: jeden na kwotę wskazaną w „Bilecie iTaxi” oraz drugi na różnicę wynikającą ze wskazań taksometru i kwoty widniejącej na „Bilecie iTaxi” podczas zamawiania usługi.
 11. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Pasażera lub Kierowcę, uniemożliwiających realizację przejazdu z “Biletem iTaxi” zaplanowaną optymalną trasą przejazdu – zlecenie to może być:
  • zakończone w momencie ujawnienia tych okoliczności na żądanie Pasażera z obowiązkiem dokonania zapłaty według wskazania taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia lub
  • kontynuowane do adresu docelowego lub innego określonego przez Pasażera z obowiązkiem dokonania zapłaty według wskazania taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia
 12. Anulowanie lub przerwanie realizacji przejazdu z “Biletem iTaxi” przez Pasażera lub przez Kierowcę z winy Pasażera podlega naliczeniu opłat za złożenie i przerwanie zlecenia, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu, o ile dane zlecenie nie jest następnie opłacone na podstawie wskazania taksometru.
 13. iTaxi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usługi „Bilet iTaxi” w wybranych miastach. Aktualna lista miast wraz ze strefami obowiązywania „Biletu iTaxi” jest dostępna na stronie www.itaxi.pl/bilet
§6. Dostępność Aplikacji iTaxi i zaprzestanie świadczenia usług
 1. W ramach ogólnych warunków korzystania z Aplikacji iTaxi będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji iTaxi jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji iTaxi.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności serwisu bez indywidualnego powiadomienia Pasażerów i Kierowców. W przypadku całkowitego zawieszenia działalności, na stronie www.iTaxi.pl.zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący
  o zaprzestaniu oferowania usług przez iTaxi.
 3. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju Aplikacji iTaxi oraz rozszerzania profilu świadczonych za pomocą Aplikacji iTaxi usług. Zmiany takie mogą być wprowadzane do Aplikacji iTaxi w dowolnej chwili bez konieczności uprzedniego poinformowania Pasażerów i Kierowców.
§7. Ogólne prawa i obowiązki Pasażera
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług iTaxi, Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.itaxi.pl.. Pełne korzystanie z Aplikacji iTaxi wymaga rejestracji konta Pasażera poprzez podanie zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera (Imię, Nazwisko oraz numer telefonu) w Aplikacji iTaxi umożliwia korzystanie z niektórych funkcji aplikacji iTaxi bez pełnej rejestracji konta Pasażera Rejestracja konta lub korzystanie z funkcji dostępnych bez pełnej rejestracji konta Pasażera, jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. W toku rejestracji konta osoba rejestrująca konto ma możliwość dodania karty płatniczej do swojego konta, przy czym zasady weryfikacji takiej karty są określane przez dostawcę danej usługi płatniczej, w szczególności mogą być związane z zablokowaniem określonej kwoty w celu weryfikacji karty.
 2. Pasażer jest zobowiązany do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez iTaxi oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony iTaxi.
 3. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji iTaxi tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Pasażer nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji iTaxi, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na Aplikację iTaxi powodując jej uszkodzenia lub używał w sposób doprowadzający do jej przeciążenia.
 4. Pasażerowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez iTaxi oprogramowania, które pozostają własnością iTaxi. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania
  i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionego oprogramowania.
 5. Pasażer nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji iTaxi. Za poufność
  i bezpieczeństwo swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Pasażer, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania iTaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w Aplikacji iTaxi przez osoby trzecie.
 6. Pasażer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować iTaxi w przypadku, gdy osoby trzecie mogłyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do iTaxi, ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera.
 7. Pasażer nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych użytkowników Aplikacji iTaxi, w tym innych Pasażerów i Kierowców, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji iTaxi.
 8. Konto w Aplikacji iTaxi może być usunięte, zarówno w zakresie profili prywatnych jak i biznesowych. W celu usunięcia konta należy przesłać na adres bok@itaxi.pl informację z żądaniem usunięcia konta w Aplikacji iTaxi, przy czym w zakresie konta (profilu) biznesowego usunięcie konta następuje wyłącznie na wniosek osoby zarządzającej takim kontem (administratora konta biznesowego, tj. użytkownika, który zawarł umowę z iTaxi zgodnie z Regulaminem korzystania z usług iTaxi i korzystania z Aplikacji iTaxi, przeznaczonym dla klientów biznesowych w zakresie działalności i małych firm). Konto jest usuwane niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia.
§8. Odpowiedzialność iTaxi. Procedura reklamacyjna.
 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwem Aplikacji iTaxi pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. iTaxi nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Kierowcę).
 2. Zabezpieczenie danych znajdujących się w Urządzeniach mobilnych leży w gestii Pasażera
  i Kierowcy.
 3. iTaxi zapewnia jedynie dostęp do Aplikacji iTaxi i usług świadczonych za pomocą Aplikacji iTaxi. iTaxi nie świadczy Usług przewozu osób wykonywanych przez Kierowcę, w związku z tym odpowiedzialność z tego tytułu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, spoczywa na stronach umowy o Usługę przewozu osób.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników Aplikacji iTaxi treści o charakterze bezprawnym.
  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, za treści upubliczniane
  i rozpowszechniane przez Pasażerów i Kierowców w ramach Aplikacji iTaxi, odpowiedzialność ponoszą Pasażerowie i Kierowcy je zamieszczający. iTaxi zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia publikacji, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego jak również normy moralne i obyczajowe.
 5. iTaxi stosuje następującą procedurę reklamacyjną:
  • reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://itaxi.pl/reklamacja/ lub mailowo na adres bok@itaxi.pl,
  • składana reklamacja powinna zawierać: dane Pasażera, w tym adres e-mail na który zostanie przesłana odpowiedź, dane firmy (firma, NIP/REGON) jeśli przejazd realizowany jest w ramach przejazdów biznesowych, dokładne informacje dotyczące kursu będącego przedmiotem reklamacji (data, godzina, trasa przejazdu), opis przyczyny reklamacji,
  • iTaxi udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej złożenia. Odpowiedź jest udzielana na adres e-mail zgłaszającego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku reklamacji dotyczącej kursu biznesowego odpowiedź na reklamację udzielania jest osobie reprezentującej podmiot (firmę), w zakresie zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przejazdów biznesowych zawarta z iTaxi.pl (którą może być w szczególności administrator konta biznesowego),
  • dla właściwego rozpatrzenia reklamacji iTaxi może zwrócić się z prośbą do zgłaszającego reklamację o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do właściwego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 5 stanowi:
  • stosowaną przez iTaxi procedurę rozpatrywania reklamacji w rozumieniu art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23) – w zakresie dotyczącym konsumentów,
  • tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21) – w zakresie dotyczącym usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. W zakresie usług świadczonych na rzecz konsumentów i umów z konsumentami, procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 5 nie wyłącza ani nie ogranicza innych dopuszczalnych prawem sposobów zgłaszania reklamacji, przy czym, w przypadku przyczyn, za które iTaxi nie odpowiada, niezachowania procedury reklamacyjnej ze strony zgłaszającego może wpłynąć na termin rozpatrzenia reklamacji.
§9. Ochrona danych osobowych
 1. iTaxi zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez iTaxi znajdują się w Polityce prywatności.
§10. System oceny Użytkowników
 1. Pasażer jest zobowiązany do rzetelnej oceny usług świadczonych przez Kierowców, zarówno samego Kierowcy jak i pojazdu. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
 2. Pasażer wyraża zgodę na publikowanie zanonimizowanych ocen w Aplikacji iTaxi oraz na stronie www.itaxi.pl.
§11. Postanowienia końcowe
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Aplikacji iTaxi.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O zmianie treści regulaminu iTaxi informuje Pasażerów na stronie internetowej: www.itaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi. Nowy regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej: www.itaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi, chyba, że komunikat zawierający informację o zmianie treści Regulaminu podaje inny termin obowiązywania zmiany Regulaminu. Komunikant o zmianie wskazuje zakres dokonywanej zmiany. Wraz z komunikatem i wskazaniem daty obowiązywania zamieszczana jest nowa wersja Regulaminu. Regulamin w aktualnej wersji, jak również informacja o jego każdorazowej zmianie i dacie obowiązywania, dostępne są na stronie www.itaxi.pl. jak również w Aplikacji iTaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do regulaminu na stronie internetowej: www.itaxi.pl. oraz w Aplikacji iTaxi, w tym również możliwość pobrania w formacie pdf. Zalogowanie do Aplikacji iTaxi oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnej wersji.
 3. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji iTaxi przez Pasażera, zaś brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian regulaminu po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.08.2021 roku.

Wersja regulaminu do pobrania w PDF.

Ogólne warunki w ramach usługi
Płatności mobilne

Definicje

Wyrażając zgodę na poniższe warunki Pasażer akceptuje, aby iTaxi obciążyło kartę debetową lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenie zapłaty lub inną opcję płatności), które zostało wskazane przez niego w aplikacji iTaxi w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.
Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji automatycznego pobierania środków za wykonanie usługi korzystając z domyślnie wybranego sposobu płatności, bez konieczności każdorazowego potwierdzania kwoty transakcji.
Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem korzystania z aplikacji iTaxi przez Pasażera.

§1. Przedmiot usługi
 1. iTaxi oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, do maksymalnej wysokości wyznaczonej przez iTaxi, za usługę przewozu osób zamówioną za pomocą Aplikacji. Opłata jest pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych lub systemów płatności mobilnych.
 2. W trakcie rejestracji usługi płatności mobilne, Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego sposobu płatności bezgotówkowej, który może zostać zmieniony lub usunięty w dowolnej chwili, poza czasem trwania kursu.
 3. W przypadku płatności za pomocą usługi PayPal, Użytkownik zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności bez ujawniania świadczącemu usługę przewozu swojego konta PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal Pasażer zobowiązany jest założyć konto w systemie PayPal i może zostać obciążony za dodatkową opłatą za skorzystanie z tej usługi. PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Użytkownika w różnych kwotach w procesie płatności.
§2. Obowiązki Pasażera
 1. Pasażer ma pełną dowolność w przypadku wyboru sposobu płatności. Płatność może zostać dokonana gotówką lub kartą u Kierowcy bądź jedną z metod bezgotówkowych zgodnie z §1 ust 1.
 2. W przypadku płatności bezgotówkowej przyjmuje się do zapłaty wartość kwoty brutto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta iTaxi osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty urządzenia na którym Użytkownik korzysta z aplikacji iTaxi oraz usług płatności mobilnych, lub innego nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie, Pasażer jest zobligowany do powiadomienia iTaxi w formie pisemnej na adres ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, formie elektronicznej na adres bok@itaxi.pl lub numerem telefonu +48 22 439 00 66.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej za przejazd, potwierdzenia płatności zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres email Pasażera, który został podany w trakcie rejestracji. Paragon za kurs Użytkownik otrzyma od podmiotu świadczącego usługę przejazdu. Dostęp do faktury znajduje się w panelu biznesowym aplikacji iTaxi i na prośbę Użytkownika może zostać wysłana na adres email Pasażera lub na adres korespondencyjny.
 5. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego korzystania z aplikacji lub usługi płatności mobilne, iTaxi zastrzega sobie prawo do zablokowania konta lub możliwości płatności bezgotówkowej Użytkownika na czas nieokreślony. Jednocześnie Pasażer zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji po zablokowania konta lub usługi płatności mobilnych wraz z uzasadnieniem takiego zdarzenia. Użytkownik może zostać również zablokowany w razie nieudanej próby ściągnięcia środków z konta w ciągu 24 godzin od pierwszej próby podjęcia transakcji.
 6. iTaxi w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności bezgotówkowych bez podania przyczyny.
§3. Czas obowiązywania
 1. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Płatności mobilne” obowiązują przez czas nieokreślony od momentu zaakceptowania ich przez Użytkownika.
 2. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z usługi płatności mobilnych przez obie strony w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Wymaganą formą powiadomienia o rezygnacji z usługi jest forma pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@itaxi.pl.
 3. Pasażer po rezygnacji z usługi „Płatności mobilne” nie będzie mógł korzystać z dotychczasowych płatności bezgotówkowych za pomocą aplikacji iTaxi.
§4. Zasady płatności
 1. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności bezgotówkowej skutkującym nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, iTaxi zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelew bankowy lub rozliczenie gotówką bezpośrednio u świadczącego usługę przejazdu.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.
 3. W przypadku powstania szkody spowodowanej używaniem konta, które zostało zgłoszone wcześniej przez Użytkownika do zablokowania, iTaxi zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód.
§5. Postanowienia końcowe
 1. iTaxi zastrzega możliwość zmiany niniejszych warunków w ramach usługi „Płatności Mobilne”, powiadamiając o zaistniałych zmianach na stronie internetowej www.itaxi.pl i terminie wejścia w życie ich obowiązywania. Aktualny regulamin usługi „Płatności mobilne” znajduje się na głównej stronie internetowej www.itaxi.pl lub w aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
 2. Pasażer po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zmiany w regulaminie usługi „Płatności mobilne”, może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z usługi co skutkuje ustaniem uprawnień Pasażera do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowej w aplikacji iTaxi.
 3. W przypadku uznania przez sąd właściwy, lub inny upoważnione organ, że któryś z wyżej wymienionych punktów regulaminu jest nieważny, podlegający unieważnieniu, pozbawiony mocy prawnej, nieobowiązujący lub niewykonalny, przyjmuje się, że pozostałe części nadal będą wiążące i obowiązujące.