Regulamin Pasażera obowiązujący
do dnia 3.11.2019 roku

Poniżej znajduje się ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania aplikacji iTaxi oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług.

Definicje

iTaxi – iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa
Aplikacja iTaxi – oprogramowanie i serwis iTaxi służące do zamawiania usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, których urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.
Pasażer – zalogowany i akceptujący poniższy regulamin użytkownik Aplikacji iTaxi, który zamawia usługę i za pomocą aplikacji zawiera umowę przewozu osób.
Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z iTaxi.
Urządzenia mobilne – Przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo. Urządzenia za pomocą których następuje korzystanie z aplikacji iTaxi.
Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).

§1. Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez iTaxi
 1. iTaxi udostępnia Pasażerowi nieodpłatnie aplikację (kosztami może być objęte mobilne połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu), przeznaczoną do działania w urządzeniach mobilnych. Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający z aplikacji iTaxi, Pasażer zamawia usługę przewozu osób wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej przewozu osób z Kierowcą (licencjonowanym taksówkarzem). Informacje, w tym dane Pasażera wyświetlane są po stronie zalogowanego Kierowcy, który potwierdza wolę wykonania usługi poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”. Pasażer otrzymuje komunikat zwrotny od razu po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę wraz z informacjami dotyczącymi aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Samochód jakim porusza się Kierowca). Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z bezpośrednio a Kierowcą, który przyjął zlecenie, poprzez wciśnięcie w przycisk „ZADZWOŃ”. Kierowca, który przyjął zamówioną usługę, w celu zawarcia umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „TAK”, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki przewozu, a następnie przez Kierowcę po wciśnięciu przycisku „PRZYJMIJ ZLECENIE”, którym potwierdza przyjęcie informacji od Pasażera i wyraża zgodę na wykonanie usługi.
 2. Zawarcie umowy o przewóz osób nie jest skutkiem skorzystania z aplikacji iTaxi, ale korzystanie z aplikacji może zakończyć się zawarciem takiej umowy. Umowa przewozu osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługi iTaxi polegają wyłącznie na pośrednictwie, czyli na przekazaniu Pasażerowi informacji o dostępnych Kierowcach (licencjonowanych taksówkarzach) gotowych świadczyć usługę przewozu osób, a Kierowcy informacji o potrzebie uzyskania tej usługi przez Pasażera.
§2. Opłaty i płatności
 1. iTaxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za skorzystanie i zamówienie usługi za pomocą Aplikacji iTaxi.
 2. Skorzystanie z usługi iTaxi wymaga aktywnego połączenia z Internetem, jak również korzystanie z Aplikacji wymaga dysponowania sprawnym Urządzeniem Mobilnym. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Pasażer.
 3. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem a Kierowcą następuje rozliczenie usługi opisanej w pkt I. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy danemu Kierowcy. Pełny cennik dostępny jest na szybie pojazdu Kierowcy, Aplikacja iTaxi przekazuje informacje o stawce za przebyty jeden kilometr w tzw. taryfie dziennej (od godziny 6:00 do godziny 22:00 w każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt) oraz taryfie nocnej (od godziny 22:00 do godziny 6:00 w każdy dzień oraz niedziele i święta).
 4. iTaxi może wprowadzić formę rozliczania z Użytkownikami za płatności mobilnych. W takim przypadku płatność za usługę przewozu osób, zamówioną za pomocą Aplikacji iTaxi, będzie pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych, czy systemów płatności mobilnych, tj. PayU. W przypadku, gdy rachunek przyjmuje formę vouchera lub rabatu, Taksówkarz nie pobiera należności od Użytkownika bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń za voucher lub zgodnie z udzielonym rabatem.
§3. Ogólne warunki korzystania z Kodów Promocyjnych
 1. Kod promocyjny uprawnia do zniżkowego przejazdu taksówką, tj. Pasażer zobligowany jest do uiszczenia kierowcy opłaty w wysokości kwoty wyświetlonej na taksometrze pomniejszonej o przysługującą Pasażerowi zniżkę wynikającą, z przysługującego mu, kodu promocyjnego. Wartość zniżki na pojedynczą usługę przewozu osób jest przekazywana do wiadomości Pasażera wraz z kodem promocyjnym. Jeżeli kwota wyświetlona na taksometrze będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej pasażerowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to taka usługa przewozu osób jest traktowana jako usługa bezpłatna, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej klientowi zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 2. Kody promocyjne obowiązują jedynie do zamówień dokonanych przez Aplikację iTaxi. Kod promocyjny należy wpisać w menu aplikacji w zakładce kody promocyjne przed złożeniem zamówienia taksówki. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez aplikację, tj. Aplikacja iTaxi poinformuje Pasażera, że kod jest prawidłowy.
 3. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez Pasażera w trakcie okresu ważności kodu. Kod Promocyjny może zostać wprowadzony do Aplikacji tylko jeden raz. Ponowne wprowadzenie kodu nie jest możliwe. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.
 4. Aplikacja iTaxi uniemożliwia wykorzystanie kodu Pasażerom, którzy wcześniej korzystali już z innych kodów promocyjnych. Oznacza to, że Pasażer może zweryfikować poprawnie tylko jeden kod promocyjny na unikalny numer telefonu, bez względu na źródło pochodzenia kodu i jego wartość.
 5. Wyjątkiem od reguł zawartych w punktach §3.3 i §3.4 regulaminu są kody kilkukrotnego, lub wielorazowego użytku. Jeśli Pasażer jest w posiadaniu kodu uprawniającego do wielu zniżek, to może zweryfikować go tyle razy, ile razy może skorzystać ze zniżkowego przejazdu (informacja ile razy jest każdorazowo przekazywana Pasażerowi wraz z kodem promocyjnym). W przypadku kodów kilkukrotnego/wielorazowego użytku Pasażer musi zweryfikować ten sam kod przed każdym oddzielnym zamówieniem taksówki, np. jeśli kod uprawnia do zniżki na dwa przejazdy to należy go zweryfikować zarówno przed pierwszym jak i przed drugim przejazdem, jeśli Pasażer nie zweryfikuje kodu przed drugim przejazdem, to ten przejazd będzie pełnopłatny – w takiej sytuacji kod dalej jest ważny, ale należy go zweryfikować przed kolejnym zamówieniem taksówki.
 6. W ramach jednego przejazdu nie można skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego kodu promocyjnego, zniżki, kuponów czy innych rabatów wpływających na kwotę należną Kierowcy za przejazd.
 7. Kod promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 8. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu Kodu promocyjnego lub naruszeniu warunków niniejszego regulaminu, iTaxi ma prawo zablokować profil Pasażera i odmówić Pasażerowi dostępu do usług możliwych za pośrednictwem Aplikacji iTaxi. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia względem iTaxi dotyczące wartości niewykorzystanych Kodów Promocyjnych.
§4. Dostępność aplikacji i zaprzestanie świadczenia usług
 1. W ramach ogólnych warunków korzystania z aplikacji, iTaxi będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarie spowodowanych błędnym działaniem aplikacji. Niemniej Pasażerowi nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności aplikacji.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zwieszenia działalności serwisu bez indywidulanego powiadomienia Pasażerów i Kierowców. W przypadku całkowitego zawieszenia działalności, na stronie www.iTaxi.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący o zaprzestaniu oferowania usług przez iTaxi. Kierowcom oraz Pasażerom nie przysługują jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu zawieszenia działalności oraz zaprzestania oferowania usług przez iTaxi Sp. z o.o.
 3. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju aplikacji oraz rozszerzania profilu świadczonych za pomocą aplikacji usług. Zmiany takie mogą być wprowadzane do aplikacji w dowolnej chwili.
§5. Ogólne prawa i obowiązki Pasażera
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług iTaxi, pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.iTaxi.pl. Korzystanie z aplikacji iTaxi wymaga rejestracji konta Pasażera poprzez podanie zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera (Imię, Nazwisko oraz numer telefonu) w aplikacji. Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Pasażera podanych w procesie rejestracji.
 2. Pasażer jest zobowiązany do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez iTaxi oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony iTaxi.
 3. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Pasażer nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń aplikacji, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na aplikację powodując jej uszkodzenia lub w sposób doprowadzający do jej przeciążenia.
 4. Pasażerowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez iTaxi oprogramowania, które pozostają własnością iTaxi. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionego oprogramowania.
 5. Pasażer nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Pasażer, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania iTaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w aplikacji przez osoby trzecie.
 6. Naruszenie prawa przez Pasażera podczas korzystania z udostępnionej aplikacji, zwalnia iTaxi z odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz z ewentualnych kosztów reprezentacji prawnej jakie iTaxi miałoby ponieść w tym przypadku. Pasażer zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do iTaxi, która powstała w przypadku naruszenia jakiejkolwiek zasady korzystania z aplikacji.
 7. Pasażer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować iTaxi w przypadku, gdy osoby trzecie miałyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do iTaxi, ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera.
 8. Pasażer nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych użytkowników aplikacji, w tym innych Pasażerów i Kierowców, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z aplikacji iTaxi.
§6. Odpowiedzialność iTaxi
 1. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwem aplikacji pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. iTaxi nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Kierowcę).
 2. Za szkody poniesione przez Pasażera na skutek korzystania z aplikacji, a które powstały wyłącznie z umyślnej winy iTaxi, odpowiedzialność ponosi iTaxi. Dotyczy to przede szkód powstałych na skutek awarii lub niedostępności aplikacji oraz na skutek opóźnionego, niepełnego lub nieprawidłowego przekazania informacji.
 3. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania poniesione na skutek korzystania z aplikacji, a które powstały wyłącznie z umyślnej winy iTaxi, odpowiedzialność ponosi iTaxi.
 4. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w urządzeniach mobilnych. Zabezpieczenie tych danych leży w gestii Pasażera i Kierowcy.
 5. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług przewozu osób wykonywanych przez Kierowcę.
 6. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do osób trzecich i zostały umieszczone na stronie www.iTaxi.pl.
 7. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane i rozpowszechniane przez Pasażerów i Kierowców w ramach aplikacji, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Pasażerach i Kierowcach je zamieszczających. iTaxi zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia publikacji, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego jak również normy moralne i obyczajowe.
§7. Ochrona danych osobowych
 1. iTaxi zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez iTaxi znajdują się w Polityce prywatności.
§8. System oceny Użytkowników
 1. Pasażer jest upoważniony do rzetelnej oceny usług świadczonych przez Kierowców, zarówno samego Kierowcy jak i pojazdu. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
 2. Pasażer wyraża zgodę na publikowanie ocen w aplikacji iTaxi oraz na stronie www.iTaxi.pl.
§9. Postanowienia końcowe
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z aplikacji iTaxi.
 2. iTaxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O zmianie treści regulaminu iTaxi informuje Pasażerów na stronie internetowej: www.iTaxi.pl oraz w Aplikacji iTaxi. Nowy regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej: www.iTaxi.pl oraz w Aplikacji iTaxi. iTaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do regulaminu na stronie internetowej: www.iTaxi.pl oraz w Aplikacji iTaxi, w tym również możliwość pobrania w formacie pdf.
 3. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z aplikacji przez Pasażera, zaś brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian regulaminu po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

Ogólne warunki w ramach usługi
Płatności mobilne

Definicje

Wyrażając zgodę na poniższe warunki Pasażer akceptuje, aby iTaxi obciążyło kartę debetową lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenie zapłaty lub inną opcję płatności), które zostało wskazane przez niego w aplikacji iTaxi w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.

Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji automatycznego pobierania środków za wykonanie usługi korzystając z domyślnie wybranego sposobu płatności, bez konieczności każdorazowego potwierdzania kwoty transakcji.

Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem korzystania z aplikacji iTaxi przez Pasażera.

§1. Przedmiot usługi
 1. iTaxi oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, do maksymalnej wysokości wyznaczonej przez iTaxi, za usługę przewozu osób zamówioną za pomocą Aplikacji. Opłata jest pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych lub systemów płatności mobilnych.
 2. W trakcie rejestracji usługi płatności mobilne, Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego sposobu płatności bezgotówkowej, który może zostać zmieniony lub usunięty w dowolnej chwili, poza czasem trwania kursu.
 3. W przypadku płatności za pomocą usługi PayPal, Użytkownik zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności bez ujawniania świadczącemu usługę przewozu swojego konta PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal Pasażer zobowiązany jest założyć konto w systemie PayPal i może zostać obciążony za dodatkową opłatą za skorzystanie z tej usługi. PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Użytkownika w różnych kwotach w procesie płatności.
§2. Obowiązki Pasażera
 1. Pasażer ma pełną dowolność w przypadku wyboru sposobu płatności. Płatność może zostać dokonana gotówką lub kartą u Kierowcy bądź jedną z metod bezgotówkowych zgodnie z §1 ust 1.
 2. W przypadku płatności bezgotówkowej przyjmuje się do zapłaty wartość kwoty brutto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta iTaxi osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty urządzenia na którym Użytkownik korzysta z aplikacji iTaxi oraz usług płatności mobilnych, lub innego nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie, Pasażer jest zobligowany do powiadomienia iTaxi w formie pisemnej na adres ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, formie elektronicznej na adres bok@itaxi.pl lub numerem telefonu  +48 22 439 00 66.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej za przejazd, potwierdzenia płatności zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres email Pasażera, który został podany w trakcie rejestracji. Paragon za kurs Użytkownik otrzyma od podmiotu świadczącego usługę przejazdu. Dostęp do faktury znajduje się w panelu biznesowym aplikacji iTaxi i na prośbę Użytkownika może zostać wysłana na adres email Pasażera lub na adres korespondencyjny.
 5. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego korzystania z aplikacji lub usługi płatności mobilne, iTaxi zastrzega sobie prawo do zablokowania konta lub możliwości płatności bezgotówkowej Użytkownika na czas nieokreślony. Jednocześnie Pasażer zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji po zablokowania konta lub usługi płatności mobilnych wraz z uzasadnieniem takiego zdarzenia. Użytkownik może zostać również zablokowany w razie nieudanej próby ściągnięcia środków z konta w ciągu 24 godzin od pierwszej próby podjęcia transakcji.
 6. iTaxi w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności bezgotówkowych bez podania przyczyny.
§3. Czas obowiązywania
 1. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Płatności mobilne” obowiązują przez czas  nieokreślony od momentu zaakceptowania ich przez Użytkownika.
 2. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z usługi płatności mobilnych przez obie strony w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Wymaganą formą powiadomienia o rezygnacji z usługi jest forma pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@itaxi.pl.
 3. Pasażer po rezygnacji z usługi  „Płatności mobilne” nie będzie mógł korzystać z dotychczasowych płatności bezgotówkowych za pomocą aplikacji iTaxi.
§4. Zasady płatności
 1. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności bezgotówkowej skutkującym nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, iTaxi zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelew bankowy lub rozliczenie gotówką bezpośrednio u świadczącego usługę przejazdu.
 2. iTaxi nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal.  W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.
 3. iTaxi zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie z płatnością Pasażera w wysokości do 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej NBP wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).
 4. W przypadku powstania szkody spowodowanej używaniem konta, które zostało zgłoszone wcześniej przez Użytkownika do zablokowania, iTaxi zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód.
§5. Postanowienia końcowe
 1. iTaxi zastrzega możliwość zmiany niniejszych warunków w ramach usługi „Płatności Mobilne”, powiadamiając o zaistniałych zmianach na stronie internetowej www.itaxi.pl. Aktualny regulamin usługi „Płatności mobilne” znajduje się na głównej stronie internetowej www.itaxi.pl lub w aplikacji zainstalowanej na  urządzeniu mobilnym.
 2. Pasażer po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zmiany w regulaminie usługi „Płatności mobilne”, może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z usługi co skutkuje ustaniem uprawnień Pasażera do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowej w aplikacji iTaxi.
 3. W przypadku uznania przez sąd właściwy, lub inny upoważnione organ, że któryś z wyżej wymienionych punktów regulaminu jest nieważny, podlegający unieważnieniu, pozbawiony mocy prawnej, nieobowiązujący lub niewykonalny, przyjmuje się, że pozostałe części nadal będą wiążące i obowiązujące.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby iTaxi.