Regulamin akcji promocyjnej Siedmiu Wspaniałych

 1. Organizatorem Konkursu jest iTaxi.pl Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.
 5. Konkurs rozpocznie się 21.09.2016 r., a zakończy 23.09.2016 r. o godz. 12:00.
 6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie, Komisja Konkursowa – jury w skład którego wejdzia dział marketingu iTaxi.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o.
 8. Konkurs odbywa się na profilu iTaxi.pl na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/itaxipl.
 9. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.
 10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem Uczestnika, że zamieszczona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz ma do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl Sp. z o.o.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 14. W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 17. Aby wziąć udział w Konkursie, należy stworzyć materiał zgodny z wytycznymi zawartymi w poście konkursowym.
 18. Materiał konkursowy powinien zostać zamieszczony w komentarzu pod postem konkursowym w czasie trwania konkursu.
 19. Komisja konkursowa w postaci działu marketingu iTaxi wybierze 10 najciekawszych propozycji z komentarzy pod postem konkursowych.
 20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.09.2016 do godziny 17:00 w komentarzach pod postem konkursowym.
 21. Nagrodą w konkursie jest 20 kodów uprawniających do wejścia na film „Siedmiu Wspaniałych”. Bilety można zrealizować w dniach 26-28.09.2016 w dowolnym kinie Cinema City w całej Polsce.
 22. Jedna osoba może wygrać dwa kody.
 23. Kod należy podać w kasie kina przed seansem, przy zakupie biletów
 24. Zabrania się stosowania praktyk nieuczciwej rywalizacji (m. in. kupowania like’ów, spamowania na stronach serwisu Facebook, zakładania fałszywych kont, etc.). Organizator zastrzega sobie prawo, że w przypadkach, gdy Uczestnik Konkursu dopuści się praktyk związanych z nieuczciwą rywalizacją, zgłoszenie takiego Użytkownika zostanie wykluczone z Konkursu. Decyzję, czy dane działanie jest formą nieuczciwej rywalizacji, podejmuje Komisja Konkursowa.
 25. Login faceboookowy zwycięzcy zostanie opublikowany w serwisie Facebook.com na profilu iTaxi.pl.
 26. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody  w formie pieniężnej.
 27. Nagroda  w Konkursie nie może być zamieniona przez Uczestnika Konkursu na inną nagrodę lub przekazana innemu Uczestnikowi.
 28. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
 29. Nagrodę zwycięzcy dostarcza Organizator na podany adres mailowy.
 30. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: [email protected]. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs Siedmiu Wspaniałych”.
 31. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.