Regulamin konkursu Znajdź iTaxi

 1. Organizatorem Konkursu jest iTaxi.pl Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie 20 zwycięzców, którzy poprawnie rozwiążą zadanie konkursowe.
 5. Konkurs rozpocznie się 02.06.2016, a zakończy 03.06.2016 o godz. 12:00.
 6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie, Komisja Konkursowa – jury w skład którego wejdzie dział marketingu iTaxi.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 8. Konkurs odbywa się na profilu iTaxi.pl na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/itaxipl
 9. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1zgłoszenie konkursowe.
 10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem Uczestnika, że zamieszczona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl Sp. z o.o.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 14. W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 17. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić poprawną odpowiedź, zgodną z wytycznymi zawartymi w poście konkursowym.
 18. Odpowiedź konkursowa powinna zostać zamieszczona w komentarzu pod postem konkursowym w czasie trwania konkursu. Odpowiedzi zamieszczone po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 19. W przypadku dwóch poprawnych odpowiedzi zamieszczonych w tym samym czasie – o przyznaniu nagrody będzie decydować kolejność publikacji.
 20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 03.06.2016 o godz. 17:00 w komentarzu pod postem konkursowym.
 21. Nagrodą w konkursie jest 20 zaproszeń na Warsaw Disco Festival, który odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5.05.2016.
 22. Jedna osoba może wygrać jedną podwójną wejściówkę.
 23. Zabrania się stosowania praktyk nieuczciwej rywalizacji (m. in. kupowania like’ów, spamowania na stronach serwisu Facebook, większej ilości zgłoszeń, zakładania fałszywych kont, etc.). Organizator zastrzega sobie prawo, że w przypadkach, gdy Uczestnik Konkursu dopuści się praktyk związanych z nieuczciwą rywalizacją, zgłoszenie takiego Użytkownika zostanie wykluczone z Konkursu. Decyzję, czy dane działanie jest formą nieuczciwej rywalizacji, podejmuje Komisja Konkursowa.
 24. Login faceboookowy zwycięzcy znajdzie się na liście z wynikami Konkursu, opublikowanej w serwisie comna profilu iTaxi.pl. Jeśli uczestnik Konkursu nie ma w nazwie profilu FB podanego imienia i nazwiska, tylko pseudonim – musi dosłać te dane w wiadomości prywatnej na FB iTaxi do 3.05 do godz. 17:00. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, wejściówka przepada na korzyść kolejnego uczestnika z poprawną odpowiedzią.
 25. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie przesłane organizatorom Festiwalu i znajdzie się na specjalnej liście. Po okazaniu dowodu tożsamości osoby te będą mogły wejść na teren Warsaw Disco Festival.
 26. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody  w formie pieniężnej.
 27. Nagroda w Konkursie nie może być zamieniona przez Uczestnika Konkursu na inną nagrodę lub przekazana innemu Uczestnikowi.
 28. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
 29. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: [email protected] W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs WDF”.
 30. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
 32. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.